Ładowanie...
Kontakt

 

 

 

Informujemy, że Zakłady Produkcyjno-Usługowe „PRAWDA” Sp. z o.o. z siedzibą w Olecku zawarły z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie projektu „Budowa elektrociepłowni biomasowej z blokiem ORC w Olecku”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o  zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest uruchomienie instalacji produkującej energię elektryczną i cieplną w technologii wysokosprawnej kogeneracji z odnawialnych źródeł energii. Inwestycja stanowi pozytywny wkład w ochronę środowiska i w przyspieszenie niskoemisyjnej transformacji energetycznej naszego regionu w kontekście zmian klimatycznych.

Zakłady Produkcyjno-Usługowe PRAWDA Sp. z o.o. w okresie od 2017 do 2021 roku realizowały projekt polegający na budowie elektrociepłowni produkującej energię elektryczną i cieplną w kogeneracji. Produkowana energia wytwarzana jest w 100 % z własnych odpadów produkcyjnych pochodzenia drzewnego (zrębka tartaczna, kora) powstających w Spółce przy produkcji mebli.

Całość produkowanej energii elektrycznej oraz cieplnej zużywana jest na potrzeby własne firmy. Dzięki powyższemu projektowi Spółka znacząco zmniejszyła zużycie energii elektrycznej. Powstały obiekt zabezpiecza również w pełni zapotrzebowanie na ciepło użytkowe w firmie, dzięki niemu także możliwy będzie dalszy rozwój przedsiębiorstwa oraz obsługa kolejnych procesów i ciągów produkcyjnych (suszarnia do trocin, linia do produkcji brykietu, suszarnie do drewna). Dzięki zrealizowanej inwestycji zabezpieczyliśmy również potrzeby Spółki na energię w związku ze wzrostem produkcji i rozwoju procesów technologicznych.

Nakłady inwestycyjne: 42 594 896,49 PLN

W tym dofinansowanie na realizację Projektu: 19 420 224,00 PLN

Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

W związku z realizacją projektu: Budowa elektrociepłowni biomasowej z  blokiem ORC w Olecku udostępniamy opracowane przez Instytucję Zarządzającą POIŚ narzędzie umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. W celu przekazania informacji wystarczy napisać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub poprzez formularz na stronie internetowej: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 

 

Kontakt